CỠ MẪU ĐỂ ƯỚC LƯỢNG DIỆN TÍCH DƯỚI ĐƯỜNG CONG (AUC)

\( n_{Bệnh} = n_{Không bệnh}\geqslant \frac{Z_{1- \alpha/2}^{2}V_{AUC}}{d^{2}} \)

\( V_{AUC} = \left (0.0099 \times e^{-a^{2}/2} \right)(6a^{2}+16)\)

\( a = 1.414 \times Z_{AUC} \)

Thành phần