CỠ MẪU ĐỂ ƯỚC TÍNH ĐỒNG THUẬN DỰA VÀO ICC

\( \)

\( n \geqslant 1 + \frac{2Z_{1-\alpha/2}^{2}\left(1 - ρ \right)^{2}\left[1 + \left(k - 1 \right) ρ \right]^{2}}{k\left(k - 1 \right)d^{2}} \)

Thành phần