CỠ MẪU ĐỂ ƯỚC TÍNH ĐỒNG THUẬN DỰA VÀO KAPPA

\( \)

\( n \geqslant \frac{1-k}{d^{2}} \left ( \left (1 - k \right) \left(1 - 2k \right) + \frac{k \left(2 - k\right)}{2p \left(1 - p\right)}\right) Z_{1-\alpha/2}^{2} \)

Thành phần