CỠ MẪU ĐỂ ƯỚC LƯỢNG MỘT TRUNG BÌNH

\( n \geqslant (\frac{Z_{1-\alpha/2}\sigma}{d})^{2} \)

Thành phần