CỠ MẪU ĐỂ ƯỚC LƯỢNG MỘT TỈ LỆ VỚI ĐỘ CHÍNH XÁC TUYỆT ĐỐI

\( n\geqslant \frac{Z_{1- \alpha/2}^{2}(1-p)p}{d^{2}}\)

Thành phần