CỠ MẪU ĐỂ ƯỚC LƯỢNG MỘT TỈ LỆ VỚI ĐỘ CHÍNH XÁC TƯƠNG ĐỐI

\( n\geqslant \frac{Z_{1- \alpha/2}^{2}(1-p)}{\varepsilon^2p}\)

Thành phần