CỠ MẪU ĐỂ ƯỚC LƯỢNG MỘT TỈ LỆ VỚI DÂN SỐ HỮU HẠN

\( n\geqslant \frac{NZ_{1-\alpha /2}^{2}p(1-p)}{d^{2}(N-1)+Z_{1-\alpha /2}^{2}p(1-p)}\)

Thành phần