CỠ MẪU ĐỂ ƯỚC LƯỢNG MỘT TỈ LỆ VỚI DÂN SỐ ƯỚC TÍNH

\( n \geqslant \frac{N}{1+Nd^{2}}\)

Thành phần