CỠ MẪU ĐỂ ƯỚC LƯỢNG MỘT TỈ LỆ MỚI MẮC VỚI ĐỘ CHÍNH XÁC TƯƠNG ĐỐI

\( n \geqslant (\frac{Z_{1-\alpha/2}}{\varepsilon})^{2}\)

Thành phần