CỠ MẪU ĐỂ ƯỚC LƯỢNG MỘT HỆ SỐ TƯƠNG QUAN

\( n \geqslant \left ( \frac{Z_{1-\alpha /2} + Z_{1-\beta}}{\frac{1}{2}log_{e} \frac{1+r}{1-r}} \right )^{2} + 3 \)

Thành phần