CỠ MẪU ĐỂ SO SÁNH HAI AUC TRÊN HAI MẪU ĐỘC LẬP

\( \)

\( n_{1} = n_{2} \geqslant \frac{\left( Z_{1-\alpha/2} \sqrt{2V_{AUC}} + Z_{1-\beta} \sqrt{V_{AUC_{1}} + V_{AUC_{2}}} \right)^{2}} {\left (AUC_{1} - AUC_{2} \right )^{2}} \)

\( AUC = \left (AUC_{1} - AUC_{2} \right)/2 \)

\( V_{AUC} = \left (0.0099 \times e^{-a^{2}/2} \right)(6a^{2}+16)\)

\( a = 1.414 \times Z_{AUC} \)

Thành phần