CỠ MẪU ĐỂ SO SÁNH HAI TRUNG BÌNH VỚI HỆ SỐ ĐÃ BIẾT

\( n_{1} \geqslant \frac{\left (Z_{1-\alpha/2} + Z_{1-\beta} \right )^{2}\left ( \sigma_{1} ^{2} + \sigma_{2}^{2}/r\right )}{\left (\mu _{1} - \mu_{2} \right )^{2}} \)

\( n_{2} = n_{1} \times r \)

Thành phần