CỠ MẪU ĐỂ SO SÁNH HAI TRUNG BÌNH VỚI CỠ TÁC ĐỘNG

\( n_{1} \geqslant \left (\frac{1+r}{r} \right )\frac{\left ( Z_{1 - \alpha /2} + Z_{1 - \beta} \right )^{2}}{d^{2}} + \frac{Z_{1 - \alpha /2}^{2}}{2\left ( 1 + r \right )} \)

\( n_{2} = n_{1} \times r \)

Thành phần