CỠ MẪU ĐỂ SO SÁNH HAI TRUNG BÌNH DẠNG BẮT CẶP

\( n_{pair} \geqslant \frac{2\left (Z_{1 - \alpha /2} + Z_{1 - \beta} \right )^{2}}{\left(\mu_{Diff}/ \sigma_{Diff} \right )^{2}} + \frac{Z_{1 - \alpha /2}^{2}}{2} \)

Thành phần