CỠ MẪU CHO THỬ NGHIỆM TÍNH KHÔNG VƯỢT TRỘI DỰA VÀO KẾT CUỘC ĐỊNH LƯỢNG

\( n_{1} \geqslant \frac{\left (r + 1 \right) \left (Z_{1-\alpha} + Z_{1-\beta} \right)^{2} \sigma^{2}} {r \left(\theta - \delta \right)^{2}} \)

\( n_{2} = n_{1} \times r \)

Thành phần