CỠ MẪU ĐỂ SO SÁNH TỈ LỆ VỚI TỈ LỆ DÂN SỐ

\( \)

\( n \geqslant \frac{\left (Z_{1-\alpha}\sqrt{ \pi (1-\pi)}+Z_{1-\beta}\sqrt{p(1-p)} \right)^{2}} {(\pi - p)^{2}} \)

Thành phần