CỠ MẪU ĐỂ SO SÁNH HAI TỈ LỆ

\( p = \frac{p_{1}+p_{2}}{2} \)

\( n_{1} = n_{2} \geqslant \frac{\left [Z_{1-\alpha/2}\sqrt{2p(1-p)}+Z_{1-\beta}\sqrt{p_{1}(1-p_{1})+p_{2}(1-p_{2})} \right ]^{2}}{(p_{2}-p_{1})^{2}} \)

\( N_{Tổng} \geqslant n_{1} + n_{2} \)

Thành phần