CỠ MẪU ĐỂ SO SÁNH HAI TỈ LỆ CÓ HIỆU CHỈNH

\( p = \frac{p_{1}+ rp_{2}}{1 + r} \)

\( n^{'} \geqslant \frac{\left [Z_{1-\alpha/2}\sqrt{(r + 1)p(1-p)}+Z_{1-\beta}\sqrt{rp_{1}(1-p_{1})+p_{2}(1-p_{2})} \right ]^{2}}{r(p_{2}-p_{1})^{2}} \)

\( n_{1} \geqslant \frac{n^{'}}{4}\left [ 1+\sqrt{1+\frac{2(r+1)}{n^{'}r\left | p_{2}-p_{1} \right |}} \right ]^{2} \)

\( n_{2} = n_{1} \times r \)

\( N_{Tổng} \geqslant n_{1} + n_{2} \)

Thành phần