CỠ MẪU ĐỂ SO SÁNH HAI TỈ LỆ DẠNG BẮT CẶP

\( p = \frac{p_{1}(1 - p_{2})}{p_{2}(1 - p_{1})} \)

\( p_{Discordant} = p_{1}(1 - p_{2}) + p_{2}(1 - p_{1})\)

\( n_{pair} \geqslant \frac{\left(Z_{1 - \alpha /2} (p + 1) + Z_{1 - \beta} \sqrt{(p + 1)^{2} - (p - 1)^{2}p_{Discordant}} \right )^{2}}{(p - 1)^{2}p_{Discordant}}\)

Thành phần