CỠ MẪU CHO THỬ NGHIỆM TÍNH KHÔNG VƯỢT TRỘI DỰA VÀO KẾT CUỘC ĐỊNH TÍNH

\( \)

\( n_{1} \geqslant \frac{\left ([Z_{1-\alpha} + Z_{1-\beta} \right)^{2} \left(p_{1}(1-p_{1})/r + p_{2}(1-p_{2}) \right)} {(p_{1} - p_{2} - \delta)^{2}} \)

\( n_{2} = n_{1} \times r \)

\( N_{Tổng} \geqslant n_{1} + n_{2} \)

Thành phần