CỠ MẪU ĐỂ SO SÁNH HAI HỆ SỐ TƯƠNG QUAN

\( n_{1} = n_{2} \geqslant 2\left ( \frac{Z_{1 - \alpha /2} + Z_{1 - \beta}}{\frac{1}{2}log_{e} \frac{1 + r_{1}}{1 - r_{1}} - \frac{1}{2}log_{e} \frac{1 + r_{2}}{1 - r_{2}}} \right )^{2} + 3 \)

Thành phần