CỠ MẪU ĐỂ SO SÁNH HAI TỈ LỆ SỐNG CÒN

\( \)

\( n_{1} \geqslant \frac{1}{r} \left(\frac{1 + rHR}{1 - HR} \right)^{2} \frac{\left(Z_{1-\alpha/2} + Z_{1-\beta} \right)^{2}}{\left(1 - p_{1}\right) + r\left(1 - p_{2}\right)} \)

\( n_{2} = n_{1} \times r \)

\( N_{Tổng} \geqslant n_{1} + n_{2} \)

Thành phần