HIỆU CHỈNH CỠ MẪU CHO DÂN SỐ HỮU HẠN

\( n_{Hiệu chỉnh} = \frac{n_{Chưa hiệu chỉnh}}{1 + \frac{n_{Chưa hiệu chỉnh}}{n_{Dân số đích}}} \)

Thành phần