CỠ MẪU ĐỂ ƯỚC LƯỢNG MỘT TỈ SỐ NGUY HẠI

\( n_{Biến cố} \geqslant \frac{2 \left ( Z_{1 - \alpha /2} + Z_{1 - \beta}\right )^{2}}{(log_{e}HR)^{2}} \)

\( N_{Tổng} = n / Prev \)

Thành phần