CỠ MẪU CHO NGHIÊN CỨU THEO DÕI DỌC ĐÁNH GIÁ NHIỀU LẦN VỚI KẾT CUỘC ĐỊNH LƯỢNG

\( N_{Tổng} \geqslant \frac{[Z_{1-\alpha/2} + Z_{1-\beta}]^{2}[1+(m-1)\rho]s^{2}}{m(1- \pi - \pi^{2})d^{2}} \)

\( n_{1} = \pi x N \)

\( n_{2} = N - n_{1} \)

Thành phần