CỠ MẪU ĐỂ SO SÁNH NHIỀU TRUNG BÌNH

\( n \geqslant \left ( 1 + \sqrt{g - 1} \right ) \frac{\left (Z_{1 - \alpha /2} + Z_{1 - \beta} \right)^{2}}{d^{2}} + \frac{Z_{1 - \alpha /2}^{2} \sqrt{g - 1}}{2 \left (1 + \sqrt{g - 1} \right)} \)

Thành phần