CỠ MẪU CHO NGHIÊN CỨU BỆNH CHỨNG

\( p_{2} = \frac{p_{1}OR}{1 + p_{1}(OR -1)} \)

\( n_{Bệnh} = n_{Chứng} \geqslant \frac{\left [Z_{1-\alpha/2}\sqrt{2p(1-p)}+Z_{1-\beta}\sqrt{p_{1}(1-p_{1})+p_{2}(1-p_{2})} \right ]^{2}}{(p_{2}-p_{1})^{2}} \)

\( N_{Tổng} \geqslant n_{Bệnh} + n_{Chứng} \)

Thành phần