CỠ MẪU CHO NGHIÊN CỨU BỆNH CHỨNG VỚI CỠ MẪU KHÁC NHAU

\( p_{2} = \frac{p_{1}OR}{1 + p_{1}(OR -1)} \)

\( n_{Bệnh} \geqslant \frac{[Z_{1-\alpha/2}\sqrt{(r + 1)p(1-p)}+Z_{1-\beta}\sqrt{rp_{1}(1-p_{1})+p_{2}(1-p_{2})}]^{2}}{r(p_{2}-p_{1})^{2}} \)

\( n_{Chứng} = n_{Bệnh} \times r \)

\( N_{Tổng} \geqslant n_{Bệnh} + n_{Chứng} \)

Thành phần