DỰ TRÙ MẪU DỰA VÀO TỈ LỆ THAM GIA

\( n_{Hiệu chỉnh} = \frac{n_{Chưa hiệu chỉnh}}{Tỉ lệ tham gia} \)

Thành phần