CỠ MẪU ĐỂ ƯỚC LƯỢNG MỘT ĐỘ NHẠY

\( n_{Bệnh} \geqslant \frac{Z_{1-\alpha /2}^{2}Sens(1-Sens)}{d^{2}}\)

\( N_{Tổng} = n_{Bệnh} / Prev \)

Thành phần