CỠ MẪU ĐỂ ƯỚC LƯỢNG MỘT ĐỘ ĐẶC HIỆU

\( n_{Không bệnh} \geqslant \frac{Z_{1-\alpha /2}^{2}Spec(1-Spec)}{d^{2}}\)

\( N_{Tổng} = n_{Không bệnh} / (1 - Prev) \)

Thành phần